Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: May 25, 2019

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (Điều khoản và điều khoản, Điều khoản và Điều kiện) trước khi sử dụng ứng dụng di động EasyBiz Mileage Tracker (Dịch vụ ứng dụng), được vận hành bởi EasyBiz Mileage Tracker (theo dõi chúng tôi, hoặc chúng tôi ).

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản thì bạn không có quyền truy cập Dịch vụ.

Đăng ký

Một số phần của Dịch vụ được lập hóa đơn trên cơ sở đăng ký (Đăng ký (s) Đăng ký). Bạn sẽ được lập hóa đơn trước trên cơ sở định kỳ và định kỳ (Chu kỳ thanh toán trực tuyến). Chu kỳ thanh toán được thiết lập trên cơ sở hàng tháng.

Vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn trong cùng điều kiện chính xác trừ khi bạn hủy nó hoặc EasyBiz Mileage Tracker hủy bỏ nó. Bạn có thể hủy gia hạn đăng ký thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của EasyBiz Mileage Tracker.

Phương thức thanh toán hợp lệ, bao gồm thẻ tín dụng, được yêu cầu xử lý khoản thanh toán cho Đăng ký của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho EasyBiz Mileage Tracker thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, trạng thái, mã zip, số điện thoại và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách gửi thông tin thanh toán như vậy, bạn sẽ tự động ủy quyền cho EasyBiz Mileage Tracker để tính tất cả các khoản phí Đăng ký phát sinh thông qua tài khoản của bạn cho bất kỳ công cụ thanh toán nào như vậy.

Nếu việc thanh toán tự động không xảy ra vì bất kỳ lý do gì, EasyBiz Mileage Tracker sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho biết bạn phải tiến hành thủ công, trong một ngày hạn chót nhất định, với thanh toán đầy đủ tương ứng với thời hạn thanh toán như được chỉ định trên hóa đơn.

Phí thay đổi

EasyBiz Mileage Tracker, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho Đăng ký. Mọi thay đổi về phí đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại.

EasyBiz Mileage Tracker sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý về mọi thay đổi về phí Đăng ký để cho bạn cơ hội chấm dứt Đăng ký trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành thỏa thuận của bạn để trả số tiền lệ phí Đăng ký đã sửa đổi.

Hoàn lại tiền

Một số yêu cầu hoàn trả cho Đăng ký có thể được EasyBiz Mileage Tracker xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và được cấp theo quyết định riêng của EasyBiz Mileage Tracker.

Tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi 18 và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc quá cũ có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra trong tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn thuộc Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc không có sẵn hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu có thể thuộc bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác ngoài bạn, mà không có ủy quyền phù hợp. Bạn không được sử dụng làm tên người dùng bất kỳ tên nào gây khó chịu, thô tục hoặc tục tĩu.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó vẫn sẽ là tài sản độc quyền của EasyBiz Mileage Tracker và người cấp phép. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Các thương hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi không được sử dụng cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của EasyBiz Mileage Tracker.

Liên kết Để các trang Web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi EasyBiz Mileage Tracker

EasyBiz Mileage Tracker không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ thực thể / cá nhân nào hoặc trang web của họ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng EasyBiz Mileage Tracker sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ EasyBiz Mileage Tracker và người cấp phép và người cấp phép của nó, và nhân viên, nhà thầu, đại lý, cán bộ và giám đốc của họ, từ và chống lại mọi khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ, và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư), do hoặc phát sinh từ a) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, bởi bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn, hoặc b) vi phạm các Điều khoản này.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, EasyBiz Mileage Tracker, cũng như giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh của EasyBiz sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, thiện chí hoặc các tổn thất vô hình khác, xuất phát từ (i) quyền truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn; (ii) mọi hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ; (iii) mọi nội dung thu được từ Dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi truyền hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không, và thậm chí nếu một biện pháp khắc phục được nêu ở đây được phát hiện là đã thất bại trong mục đích thiết yếu của nó.

Disclaimer

Việc bạn sử dụng Dịch vụ là nguy cơ của riêng bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở của AS AS IS và và AS AS CÓ S .N. Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

EasyBiz Mileage Tracker, các công ty con, chi nhánh và người cấp phép của nó không đảm bảo rằng a) Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; b) bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác; hoặc d) kết quả sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Loại trừ

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó, các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Luật

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Colorado, Hoa Kỳ, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

trao đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo ít nhất là ngày 30 trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một sự thay đổi vật chất sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi.