Podmienky

Posledná aktualizácia: May 25, 2019

Pred použitím mobilnej aplikácie EasyBiz Mileage Tracker („Služba“), ktorú prevádzkuje EasyBiz Mileage Tracker („my“, „my“ alebo „our“), si pozorne prečítajte tieto Podmienky („Podmienky“, „Podmienky“). ).

Váš prístup k Službe a jej používanie závisí od vašej súhlasnosti a dodržiavania týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalších používateľov, ktorí chcú pristupovať k službe alebo ju využívať.

Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ľubovoľnou časťou podmienok, nemáte povolenie na prístup k tejto službe.

Predplatné

Niektoré časti Služby sú účtované na základe predplatného („Predplatné“). Budete účtovaní vopred na periodickom a periodickom základe („Fakturačný cyklus“). Fakturačné cykly sa stanovujú mesačne.

Na konci každého cyklu fakturácie sa predplatné automaticky obnoví za rovnakých podmienok, pokiaľ ho nezrušíte alebo nástroj EasyBiz Mileage Tracker ho nezruší. Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom stránky správy online účtu alebo kontaktovaním tímu podpory zákazníkov služby EasyBiz Mileage Tracker.

Na spracovanie platby za váš odber je potrebný platný spôsob platby vrátane kreditnej karty. Budete poskytovať EasyBiz najazdených Tracker s presnými a úplnými fakturačné informácie vrátane úplného mena, adresy, štátu, PSČ, telefónne číslo, a platný spôsob platby informácie. Odoslaním takýchto informácií o platbe automaticky povolíte EasyBiz Mileage Tracker, aby vám na všetky takéto platobné nástroje účtovali všetky poplatky za predplatné, ktoré vzniknú na vašom účte.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu automatické vyúčtovanie neuskutoční, EasyBiz Mileage Tracker vydá elektronickú faktúru, v ktorej uvediete, že musíte v stanovenom termíne ručne vykonať platbu v plnej výške, ktorá zodpovedá fakturačnému obdobiu uvedenému na faktúre.

Zmena poplatkov

EasyBiz Mileage Tracker, podľa vlastného uváženia a kedykoľvek, môže upraviť predplatné za predplatné. Akákoľvek zmena predplatného bude účinná na konci aktuálneho fakturačného cyklu.

EasyBiz kilometrov Tracker vám poskytne primerané predchádzajúce oznámenie o akejkoľvek zmene poplatkov za predplatné, aby vám možnosť ukončiť predplatné pred touto zmenou stane účinnou.

Vaše pokračovanie v používaní služby po nadobudnutí účinnosti poplatku za predplatné predstavuje vašu dohodu o zaplatení sumy upraveného poplatku za predplatné.

Náhrady

Určité žiadosti o vrátenie peňazí za predplatné môžu byť posúdené EasyBiz Mileage Tracker na základe jednotlivých prípadov a udelené na základe vlastného uváženia EasyBiz Mileage Tracker.

účty

Pri vytváraní účtu u nás garantujete, že ste starší ako 18 a že informácie, ktoré ste nám poskytli, sú presné, úplné a aktuálne vždy. Nepresné, neúplné alebo zastarané informácie môžu mať za následok okamžité ukončenie vášho účtu v službe.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla, vrátane obmedzenia prístupu k počítaču a / alebo účtu. Súhlasíte s tým, že akceptujete zodpovednosť za všetky aktivity alebo akcie, ktoré sa vyskytnú vo vašom účte a / alebo hesle, či je vaše heslo súčasťou našej služby alebo služby tretej strany. Musíte nás ihneď oznámiť, keď ste si boli vedomí každého porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného používania vášho účtu.

Nesmiete používať ako používateľské meno meno inej osoby alebo subjektu, ktoré nie je zákonne dostupné na používanie, meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej osoby alebo subjektu inej ako vy, bez príslušnej autorizácie. Nesmiete používať ako používateľské meno žiadne meno, ktoré je urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom EasyBiz Mileage Tracker a jeho poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Spojených štátov a iných krajín. Naše obchodné značky a obchodné šaty nesmú byť použité v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu EasyBiz Mileage Tracker.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo služby, ktoré nie sú vo vlastníctve ani pod kontrolou EasyBiz Mileage Tracker

EasyBiz najazdené Tracker nemá žiadnu kontrolu nad, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo postupy akejkoľvek tretej strany webových stránok alebo služieb. Nezaručujeme ponuky žiadneho z týchto subjektov / jednotlivcov alebo ich webových stránok.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že EasyBiz Mileage Tracker nebude zodpovedať ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo používanú v súvislosti s takýmto obsahom, tovarom alebo službami alebo v súvislosti s nimi. prostredníctvom takýchto webových stránok alebo služieb tretích strán.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach alebo službách tretích strán, ktoré navštívite.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodňovať a držať neškodný sledovač kilometrov EasyBiz a jeho držiteľov licencií a poskytovateľov licencií a ich zamestnancov, dodávateľov, agentov, úradníkov a riaditeľov, a to od všetkých nárokov, škôd, záväzkov, strát, záväzkov, nákladov alebo dlhov a proti nim a výdavky (vrátane, ale nie výlučne, poplatkov advokáta), ktoré vyplývajú z alebo vyplývajú z a) vášho používania a prístupu k Službe, vás alebo akejkoľvek osoby používajúcej Váš účet a heslo, alebo b) porušenia týchto Podmienok.

obmedzenie zodpovednosti

EasyBiz Mileage Tracker, ani jeho riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo represívne škody vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, údajov, používania, goodwill alebo iné nehmotné straty, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu k Službe alebo jej použitia alebo neschopnosti na prístup alebo jej používanie; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany v Službe; (iii) akýkoľvek obsah získaný zo Služby; a (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti takejto škody, a dokonca aj ak sa zistí, že prostriedok nápravy uvedený v tomto dokumente zlyhal v jeho základnom cieli.

dementi

Vaše používanie Služby je na vaše výlučné riziko. Služba je poskytovaná na báze „AS IS“ a „AS AVAILABLE“. Služba je poskytovaná bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu plnenia.

EasyBiz Mileage Tracker jeho dcérske spoločnosti, pobočky a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) služba bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo dostupná v ktoromkoľvek konkrétnom čase alebo na danom mieste; b) všetky chyby alebo chyby budú opravené; c) služba je bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov; alebo d) výsledky používania Služby budú spĺňať vaše požiadavky.

Vylúčenie

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých záruk alebo vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Colorado, USA, bez ohľadu na kolízne normy.

Naše nedodržanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú platné. Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami ohľadom služby.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia vecná, poskytneme aspoň upozornenie na 30 dni pred tým, ako nadobudnú platnosť nové podmienky. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené na základe vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k Službe alebo jeho používaní po tom, čo sa všetky revízie stanú účinnými, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými zmluvnými podmienkami, už nemáte oprávnenie používať službu.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.