គោលការណ៍​ឯកជន

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព: ឧសភា 25, 2019

EasyBiz Mileage Tracker ("យើង", "យើង" ឬ "របស់យើង") ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទ EasyBiz Mileage Tracker mobile (ហៅថា "សេវាកម្ម") ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្ដល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលនយោបាយនេះ។ លុះត្រាតែបានកំណត់ក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបើមិនដូច្នោះទេពាក្យដែលប្រើក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។

និយមន័យ

 • សេវាកម្ម

  សេវាកម្មគឺកម្មវិធី EasyBiz Mileage Tracker ដែលដំណើរការដោយ EasyBiz Mileage Tracker

 • ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

  ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាជាទិន្នន័យអំពីបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីទិន្នន័យទាំងនោះ (ឬព័ត៌មានទាំងនោះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឬទំនងជាចូលមកកាន់កាប់យើង) ។

 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

  ទិន្នន័យប្រើប្រាស់គឺជាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មដោយខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការមើលទំព័រ) ។

 • ឃុកឃី

  ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចៗដែលផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក (កុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័ត) ។

 • ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

  អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យមានន័យថាជាបុគ្គលធម្មជាតិឬនីតិបុគ្គលដែល (ទាំងម្នាក់ឯងឬរួមគ្នាឬដូចគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ) កំណត់នូវគោលបំណងនិងរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយត្រូវបានដំណើរការឬត្រូវបានដំណើរការ។

  សំរាប់គោលបំណងនៃគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • ខួរក្បាលទិន្នន័យ (ឬអ្នកផ្តល់សេវា)

  ខួរក្បាលទិន្នន័យ (ឬអ្នកផ្តល់សេវា) មានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិឬនីតិជនដែលដំណើរការទិន្នន័យជំនួសឱ្យឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

  យើងអាចប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

 • ប្រធានបទទិន្នន័យ (ឬអ្នកប្រើ)

  ប្រធានបទទិន្នន័យគឺជាបុគ្គលរស់នៅដែលកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងហើយជាប្រធានបទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

យើងប្រមូលព័ត៌មានខុសៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងជូនអ្នក។

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ខណៈពេលកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ("ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន") ។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមមានប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ:

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • ខូឃីស៍និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មជាមួយឧបករណ៍ចល័តយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះប្រភេទឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើលេខសម្គាល់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអាសយដ្ឋាន IP នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក។ ប្រភេទនៃកម្មវិធីរុករកអ៊ិនធឺណិចល័តដែលអ្នកប្រើ, អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍តែមួយគត់និងទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត ("ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់") ។

ទិន្នន័យទីតាំង

យើងអាចប្រើនិងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើដូច្នោះ ("ទិន្នន័យទីតាំង") ។ យើងប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសនៃសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីកែលម្អនិងកែសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចបើកឬបិទសេវាកម្មទីតាំងនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលណាមួយដោយវិធីនៃការកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នក។

តាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដែលស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងកាន់ព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងលេខសម្គាល់អនាមិក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រហើយរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានគេប្រើដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនិងស្លាកសញ្ញាដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូឃីស៍ទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលឃុកឃីមួយត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ឧទាហរណ៏នៃខូឃីស៍ដែលយើងប្រើ:

prestamo inmediato sin papeleos

 • ខុកឃីសម័យ។ យើងប្រើខុកឃីស៍ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តខុកឃី។ យើងប្រើខូឃីស Preference ដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក។
 • ឃុកឃីសុវត្ថិភាព។ យើងប្រើខូឃីស៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងសន្ដិសុខ។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

EasyBiz Mileage Tracker ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងជាច្រើន:

 • ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើង
 • ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ
 • ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជន
 • ដើម្បីប្រមូលការវិភាគឬព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដើម្បីអោយយើងអាចបង្កើនសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីរកឃើញការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្រោមបទបញ្ជាទូទៅនៃការការពារទិន្នន័យ (GDPR)

ប្រសិនបើអ្នកមកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) EasyBiz Mileage Tracker មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការប្រមូលនិងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺអាស្រ័យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនិងបរិបទជាក់លាក់ដែលយើងប្រមូល។

EasyBiz Mileage Tracker អាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសារតែ:

 • យើងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក
 • អ្នកបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើដូច្នោះ
 • ដំណើរការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងហើយវាមិនត្រូវបានបដិសេធដោយសិទ្ធិរបស់អ្នកទេ
 • សម្រាប់គោលបំណងដំណើរការទូទាត់
 • ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់

រក្សាទិន្នន័យ

EasyBiz Mileage Tracker នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអោយបានយូរតាមដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតដែលចាំបាច់ដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដោះស្រាយជម្លោះនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលនយោបាយស្របច្បាប់របស់យើង។

EasyBiz Mileage Tracker ក៏នឹងរក្សាទិន្នន័យប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគខាងក្នុងផងដែរ។ ទិន្នន័យជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីលើកលែងតែនៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារនៃសេវាកម្មរបស់យើងឬយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យ

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅនិងរក្សាទុកនៅលើកុំព្យួទ័រដែលនៅក្រៅរដ្ឋរដ្ឋខេត្ដឬប្រទេសផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចមានភាពខុសគ្នាពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងសូមចំណាំថាយើងផ្ទេរទិន្នន័យរួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំណើរការនៅទីនោះ។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបន្ទាប់មកដោយការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

EasyBiz Mileage Tracker នឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពហើយស្របតាមគោលនយោបាយភាពឯកជននេះហើយការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនកើតឡើងចំពោះអង្គការឬប្រទេសទេលុះត្រាតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់រួមបញ្ចូលទាំង សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

EasyBiz Mileage Tracker អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងជំនឿថាសកម្មភាពបែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បី:

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
 • ដើម្បីការពារនិងការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ EasyBiz Mileage Tracker
 • ដើម្បីបងា្ករឬស៊ើបអង្កេតអំពើខុសដែលអាចធ្វើបានក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម
 • ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើសេវាឬសាធារណៈ
 • ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសូមចាំថាគ្មានវិធីនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីធឺណិតឬវិធីនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺមានសុវត្ថិភាព 100% ។ ខណៈយើងព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញបានទេ។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR)

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) អ្នកមានសិទ្ធិការពារទិន្នន័យជាក់លាក់។ EasyBiz Mileage Tracker មានគោលបំណងចាត់វិធានការសមហេតុសមផលដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែប្រែកែប្រែលុបឬកំណត់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យវាត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិការពារទិន្នន័យដូចខាងក្រោម:

 • សិទ្ធិក្នុងការចូលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬលុបព័ត៌មានដែលយើងមានចំពោះអ្នក។ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកអាចចូលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬស្នើការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផ្នែកការកំណត់គណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះដោយខ្លួនឯងបានសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីជួយអ្នក។

 • សិទ្ធិនៃការកែតម្រូវ។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រសិនបើព័ត៌មាននោះមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ។

 • សិទ្ធិដើម្បីជំទាស់។ អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងការដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិរឹតត្បិត។ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងរឹតបន្តឹងដំណើរការនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ។ អ្នកមានសិទ្ធិត្រូវបានផ្តល់នូវច្បាប់ចម្លងនៃពត៌មានដែលយើងមានលើអ្នកនៅក្នុងទម្រង់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធអាននិងប្រើជាទូទៅ។

 • សិទ្ធិក្នុងការដកការព្រមព្រៀង។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាដែល EasyBiz Mileage Tracker ពឹងផ្អែកលើការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

សូមចំណាំថាយើងអាចសុំឱ្យអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបែបនេះ។

អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យអំពីការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យមូលដ្ឋានរបស់អ្នកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនិងបុគ្គលដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើង ("អ្នកផ្តល់សេវា") ផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើងអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬជួយយើងក្នុងការវិភាគថាតើសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • google បានវិភាគ

  Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគវិបសាយមួយដែលផ្តល់ដោយ Google ដែលតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ Google អាចប្រើទិន្នន័យដែលបានប្រមូលដើម្បីធ្វើបរិបទនិងបដិរូបកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

  អ្នកអាចជ្រើសយកលក្ខណៈវិភាគ Google មួយចំនួនតាមរយៈការកំណត់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដូចជាការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមឧបករណ៍របស់អ្នកឬដោយធ្វើតាមការណែនាំដែលផ្តល់ដោយ Google ក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ពួកគេ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពជាឯកជនរបស់ Google សូមមើលទំព័របណ្ដាញភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase គឺជាសេវាកម្មវិភាគដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google Inc.

  អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីលក្ខណៈ Firebase មួយចំនួនតាមរយៈការកំណត់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដូចជាការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមឧបករណ៍របស់អ្នកឬដោយធ្វើតាមការណែនាំដែលផ្តល់ដោយ Google ក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ពួកគេ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  យើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់ Google សម្រាប់ការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែល Firebase ប្រមូលសូមមើលទំព័របណ្ដាញ Google ភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

ការទូទាត់

យើងអាចផ្តល់នូវផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មបង់ប្រាក់នៅក្នុងសេវាកម្ម។ ក្នុងករណីនេះយើងប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីសម្រាប់ដំណើរការទូទាត់ (ឧ។ ប្រព័ន្ធដំណើរការទូទាត់) ។

យើងនឹងមិនរក្សាទុកឬប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីប័ណ្ណទូទាត់របស់អ្នកទេ។ ព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ដោយផ្ទាល់ទៅឱ្យអ្នកទូទាត់ភាគីទីបីរបស់យើងដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ។ ដំណើរការទូទាត់ទាំងនេះគោរពតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដោយ PCI-DSS ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ម៉ាកដូចជាវីសាកាតម៉ាស្ទ័រអាមេរិច
Express និង Discover ។ តម្រូវការ PCI-DSS ជួយធានានូវការដោះស្រាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានទូទាត់។

ដំណើរការទូទាត់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺ:

 • Apple Store ការទូទាត់ក្នុងកម្មវិធី

  គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានមើលនៅ https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចតំណភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីនោះ។ យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគ្រប់គេហទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិននិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ("កុមារ") ទេ។

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានដោយចេតនានូវព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 18 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកជាមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលហើយអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងបានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីមាតាបិតាយើងចាត់វិធានការដើម្បីដកចេញព័ត៌មានទាំងនោះចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយការដាក់នូវគោលនយោបាយភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬការជូនដំណឹងលេចធ្លោមួយនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព" នៅខាងលើគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ:

 • តាមអ៊ីម៉ែលៈ bizmileapp@gmail.com

របៀបសរសេរក្រដាសក្នុងមួយយប់